Hangaku Gakiya

Reiatsu
110
Strength
20
Defense
20
Speed
30
Spirit
40